Quảng Ngãi: Cấp phát thuốc Methadone cho người nghiện ma túy
Báo Tiếng chuông - 14/05/2016
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa giao Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc cấp phát thuốc Methadone cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh theo hướng không thành lập cơ sở cấp phát thuốc nhưng có cơ chế phối hợp cụ thể giữa Sở LĐTBXH và Sở Y tế trong công tác điều trị, cấp phát thuốc, đảm bảo việc điều trị cho người nghiện ma túy đạt hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

 

Bên cạnh đó, xem xét việc bồi dưỡng cho công chức, viên chức làm việc ngoài giờ hành chính để thực hiện cấp phát thuốc, điều trị cho các đối tượng nghiện ma túy.

Việc đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 31/10/2014. Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống HIV/AIDS, làm giảm nhu cầu sử dụng ma túy và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của cả nước.