Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ - một chỉ số mới về phát triển con người trong tầm nhìn 2015
Các Website khác - 25/03/2004

Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ - một chỉ số mới về phát triển con người trong tầm nhìn 2015

Có 3 vấn đề cơ bản chung quanh mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Thứ nhất, lý giải những cơ sở lý luận và thực tiễn của chỉ số mới về phát triển con người trong tầm nhìn 2015 . Gồm 8 mục tiêu : 1- Xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói ; 2- Đạt phổ cập giáo dục tiểu học ; 3-Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ ; 4- Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em ; 5- Tăng cường sức khoẻ bà mẹ ; 6- Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác ; 7- Đảm bảo bền vững về môi trường ; 8- Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển. Thứ hai, đánh giá của Liên Hợp Quốc về Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong mối tương quan với các quốc gia đang phát triển và cộng đồng thế giới. Thứ ba, Những khuyến nghị đối với vấn đề phát triển con người nước ta trước các kết qủa MDG của các tỉnh, thành phố.

                                                                                                                                             ĐẶNG QUỐC BẢO - TRƯƠNG THỊ THUÝ HẰNG