Phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 25/03/2004

Phòng chống HIV/AIDS


VIE/98/006 Tăng cường năng lực quản lý, xây dựng chính sách và điều phối các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam
Địa điểm triển khai: Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng và Lạng Sơn
Thời gian thực hiện: 3 năm (bắt đầu từ tháng 10/2000)
Ngân sách dự án:
820.498 USD của Chính phủ ốxtrâylia và 48.270 USD đóng góp bằng hiện vật của Chính phủ Việt Nam
Cơ quan điều hành: Bộ Y tế
Cơ quan thực hiện: Văn phòng Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS (được đặt tại Bộ Y tế) và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương và Đà Nẵng

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, con số thực các trường hợp nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam có thể lên tới 130.000. Chính phủ cần có các biện pháp phòng chống mạnh mẽ hơn nữa nhằm làm chậm tốc độ lan truyền của bệnh dịch này, trước khi nó có thể xoá bỏ những thành tựu phát triển mà đất nước đã bỏ nhiều công sức mới giành được.

Với sự hỗ trợ tài chính toàn phần của Chính phủ Ôxtrâylia, dự án này nhằm mục đích phòng chống sự lan truyền của HIV/AIDS ở Việt Nam bằng cách tăng cường năng lực của Bộ Y tế và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS, để điều phối và quản lý có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống AIDS của Việt Nam.

Dự án sẽ tập trung vào những vấn đề sau:

  1. Nâng cao năng lực lập kế hoạch, quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối của một số cơ quan và tỉnh, thành;
  2. Tiến hành nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng Chương trình quốc gia phòng chống AIDS, công tác tuyên truyền cũng như việc xây dựng chiến lược/chính sách về HIV/AIDS;
  3. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, đối với các chính sách và nỗ lực phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam.

Dự án đã tiến hành cuộc đánh giá toàn diện Chương trình quốc gia phòng chống AIDS, đưa ra những khuyến nghị về việc triển khai thực hiện và quản lý Chương trình cũng như những nhu cầu về đào tạo cán bộ.

Dự án nhằm mục tiêu nâng cao năng lực của Bộ Y tế và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS để soạn thảo những hướng dẫn rõ ràng và những chính sách dựa trên cơ sở dữ liệu và sự phân tích có chất lượng về các nhân tố xã hội và hành vi dẫn đến lây nhiễm HIV.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương và Đà Nẵng sẽ trực tiếp tham gia dự án với tư cách là cơ quan đồng thực hiện, nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống HIV/AIDS ở cấp địa phương.

Dự án sẽ hỗ trợ việc đào tạo cán bộ cho các tỉnh và các tổ chức thành viên của Văn phòng Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS, trong việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược/chính sách quốc gia về phòng chống HIV/AIDS, đồng thời đẩy mạnh đối thoại về chính sách và điều phối các hoạt động phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam. Kết quả đạt được của các hoạt động này sẽ được thử nghiệm qua các dự án thí điểm ở cấp tỉnh và cấp cơ sở.

Dự án cũng thúc đẩy những nỗ lực hợp tác của UNDP, UNAIDS và Chính phủ Ôxtrâylia trong việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đấu tranh chống HIV/AIDS.

Dự án sẽ dựa vào những thành tựu và bài học thu được từ những dự án trước đó của UNDP về HIV/AIDS.

Mục tiêu dự án

  • Chỉ ra hiệu quả, tác dụng và hạn chế của Chương trình quốc gia phòng chống AIDS hiện nay.
  • Tăng cường năng lực của Bộ Y tế/ Văn phòng Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS và Uỷ ban nhân dân các tỉnh Hải Dương, Lạng Sơn và Đà Nẵng trong việc xây dựng kế hoạch, quản lý và điều phối các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình quốc gia phòng chống AIDS.
  • Tăng cường năng lực của Bộ Y tế/ Văn phòng Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS, trong việc xác định những ưu tiên cho nhu cầu nghiên cứu và tổ chức việc nghiên cứu phục vụ hoạch định chiến lược và chính sách phòng chống HIV/AIDS.

Dự kiến kết quả đạt được

  • Một cuộc đánh giá độc lập về Chương trình quốc gia phòng chống AIDS đã được Trung tâm Nghiên cứu về Phát triển và Thị trường (Việt Nam) thực hiện, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Viện Tam giác nghiên cứu (Mỹ). Cuộc đánh giá này đã chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của Chương trình, đồng thời đưa ra những khuyến nghị nhằm cải thiện những khía cạnh về chính sách, tổ chức/quản lý và chuyên môn của Chương trình. Giai đoạn hai của dự án đã được điều chỉnh trên cơ sở những phát hiện và khuyến nghị của cuộc đánh giá nói trên.