Phát triển mạng lưới đồng đẳng viên trong phòng, chống mại dâm
Báo Tiếng chuông - 25/05/2016
Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm tại Hội nghị triển khai Chương trình Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 khu vực phía Nam diễn ra mới đây tại Bạc Liêu.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho biết, phòng, chống mại dâm là một lĩnh vực khó. Tuy nhiên, việc giảm thiểu tác hại từ mại dâm đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội là hết sức cần thiết. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Chính vì vậy, cần phải bám sát để chỉ đạo, tổ chức tốt công tác phòng, chống mại dâm, đảm bảo phát triển đồng bộ giữa kinh tế - xã hội và ổn định xã hội nhằm thúc đẩy phát triển một cách bền vững.

 

Toàn cảnh Hội nghị, Ảnh Dũng Phạm

 

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị, thời gian tới, các tổ chức đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ mục tiêu và nội dung của Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm và công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm của bộ, ngành, địa phương xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016- 2020.

Trong đó, các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm trình Chính phủ xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp thực tiễn.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mại dâm và phòng, chống tệ nạn mại dâm thông qua việc xây dựng các chương trình, tổ chức các chiến dịch truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng công cụ truyền thông, thiết lập mạng lưới cộng tác viên…

Phối hợp với các địa phương xây dựng và thực hiện thí điểm 3 mô hình theo Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm, phá bỏ các rào cản đối với người bán dâm, ứng xử dựa trên quyền con người, quyền cá nhân đã được Hiến pháp quy định.

Thúc đẩy phát triển mạng lưới các đồng đẳng viên, các nhóm tiếp cận cộng đồng (CBO). Hiện mạng lưới này đã có tại 33 tỉnh, thành phố. Thời gian tới cần phối hợp với các tổ chức quốc tế, xã hội trong nước tăng cường hình thành các nhóm hỗ trợ này ở các tỉnh, thành phố còn lại để tăng sự tiếp cận, hỗ trợ can thiệp, giảm hại cho người hoạt động mại dâm và người có nguy cơ.

Tổ chức tốt các loại hình dịch vụ hỗ trợ ở địa phương như: hỗ trợ tâm lý, y tế, học nghề …giúp cho những người có nguy cơ, người hoạt động mại dâm từng bước thay đổi công việc tái hòa nhập cộng đồng.

“Tóm lại, thời gian từ nay đến cuối năm 2016, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần làm được mấy việc như sau: Tăng được số lượng các tỉnh, thành phố hình thành được các nhóm đồng đẳng, các nhóm CBO hỗ trợ cộng đồng gắn với địa bàn và tình hình thực tiễn của tệ nạn mại dâm. Tăng được số người tiếp cận các dịch vụ xã hội, đặc biệt là số người được khám chữa bệnh tăng lên, số người sử dụng bao cao su tăng lên, số người lây nhiễm HIV/AIDS giảm đi, giảm tội phạm liên quan đến mại dâm… Tiến hành khảo sát, đánh giá hoạt động của mạng lưới các nhóm đồng đăng, nhóm CBO tiếp cận cộng đồng để làm căn cứ xây dựng Luật về mại dâm hoặc Luật Phòng, chống mại dâm sau này”, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổng hợp những đề nghị, kiến nghị của các tỉnh/thành phố để xem xét giải quyết hoặc báo cáo, trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm phù hợp với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.