Phú Thọ
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Khoa AIDS - Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

40 Trần Phú, Gia Cấm, tp Việt Trì

ĐT: 0210.846425 – Fax : 0210.847777

Ö Ö
2

Phòng Tư vấn - Dự án Toàn cầu tỉnh Phú Thọ - Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

40 Trần Phú, Gia Cấm, tp Việt Trì

ĐT: 0210.810510

Ö
3

Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và KHHGĐ

tp Việt Trì

ĐT: 0210.846835

Ö
4

Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội

tp Việt Trì

ĐT: 0210.846835

Ö
5

Bệnh viện đa khoa tỉnh

tp Việt Trì

ĐT: 0210.841331

Ö Ö Ö Ö
6

Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

thị xã Phú Thọ

ĐT: 0210.822316

Ö Ö Ö Ö
7

Phòng tư vấn tự nguyện huyện Phù Ninh

Trung tâm y tế huyện Phù Ninh

ĐT: 0210.773164

Ö Ö
8

Phòng tư vấn tự nguyện huyện Cẩm Khuê

Trung tâm y tế huyện Cẩm Khuê

ĐT: 0210.834669

Ö Ö
9

Phòng tư vấn huyện Lâm Thao

Trung tâm y tế huyện Lâm Thao

ĐT: 0210.825029

Ö Ö Ö Ö
10

Phòng tư vấn huyện Thanh Thủy

Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy

ĐT: 0210.877005

Ö Ö Ö Ö
11

Phòng tư vấn huyện Thanh Ba

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba

ĐT: 0210.885231

Ö Ö Ö Ö
12

Phòng tư vấn huyện Đoan Hùng

Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng

ĐT: 0210.880215

Ö Ö Ö Ö
13

Phòng tư vấn huyện Hạ Hòa

Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa

ĐT: 0210.827008

Ö Ö Ö Ö
14

Phòng tư vấn huyện Yên Lập

Trung tâm y tế huyện Yên Lập

ĐT: 0210.870147

Ö Ö Ö Ö
15

Phòng tư vấn huyện Thanh Sơn

Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn

ĐT: 0210.873215

Ö Ö Ö Ö
16

Phòng tư vấn huyện Tam Nông

Trung tâm y tế huyện Tam Nông

ĐT: 0210.794134

Ö Ö Ö Ö
17

Phòng tư vấn tp Việt

Trung tâm y tế tp Việt Trì

ĐT: 0210.846135

Ö Ö Ö Ö
18

Phòng tư vấn thị xã Phú Thọ

Trung tâm y tế thị xã Phú Thọ

ĐT: 0210.820080

Ö Ö Ö Ö