Đây lán Nà lừa
Các Website khác - 02/08/2008

Căn lán nhỏ, mái lá, vách nứa đơn sơ mang tên Nà Lừa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ tháng 5 đến 8/1945.

Lán Nà Lừa còn nguyên giá trị lịch sử

Trong thời gian ở và làm việc tại lán Nà Lừa, Người đã chỉ thị thành lập Khu giải phóng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Quân giải phóng, chủ trì Hội nghị toàn quốc của Ðảng và Quốc dân Ðại hội Tân Trào để bầu ra Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền về tay  nhân dân.

Rời lán Nà Lừa, về đình Tân Trào, tại đây, Quốc dân đại hội - tiền thân của Quốc hội Việt Nam đã họp, quyết định thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Quyết định Tổng khởi nghĩa Tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân.

Một góc đình Tân Trào.

Hòn Đá thề - tại nơi này, Hồ Chủ tịch cùng các đại biểu đã cùng nhau thề quyết giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Tân Trào - địa danh đã hai lần được Ðảng và Bác Hồ chọn làm Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến.

Cũng tại đây, giữa lúc công việc khẩn cấp cho Ðại hội quốc dân, Bác bị mệt nặng, tưởng không qua khỏi, Bác đã dặn lại: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập".

Thiên Bình