Sẽ có ủy ban riêng giám sát việc xử lý tham nhũng
Các Website khác - 20/01/2006

Thay vì chỉ 7 ủy ban, Thường vụ Quốc hội sẽ có 9 ủy ban giúp việc. Chức năng giám sát việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng được giao cho một ủy ban riêng. Đây là nội dung thảo luận sáng nay của Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội.

Theo dự luật, Ủy ban Pháp luật tách thành Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp. Ủy ban Pháp luật sẽ tập trung thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh về tổ chức bộ máy nhà nước, hành chính; giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết, pháp lệnh về hai lĩnh vực trên. Chức năng giám sát việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; giám sát hoạt động của cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án, các cơ quan bổ trợ tư pháp được giao cho Ủy ban Tư pháp.

Ủy ban Kinh tế và ngân sách tách thành Ủy ban Kinh tế với nhiệm vụ thẩm tra dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, hoạt động kinh doanh; chủ trì thẩm tra chương trình, dự án, kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết và pháp lệnh thuộc các lĩnh vực trên. Ủy ban Tài chính và ngân hàng tập trung vào việc thẩm tra dự luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tiền tệ, tín dụng; chủ trì thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, tổng quyết toán ngân sách nhà nước; giám sát việc thực hiện các dự toán.

Đa số thành viên Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc tách, tuy nhiên một số ý kiến phân vân về chức năng của mỗi ủy ban. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Vũ Đức Khiển đề nghị cần cân nhắc tới nhiệm vụ của hai Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp. "Nếu phân công như thế thì 2/3 công việc sẽ thuộc về Ủy ban Tư pháp", ông nói.

Dự luật sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp giữa năm và có thể thông qua vào kỳ họp cuối năm. Nếu được nhất trí, số ủy ban của Quốc hội sẽ là 9, bao gồm: Pháp luật; Tư pháp; Kinh tế; Tài chính và ngân hàng; Quốc phòng và an ninh; Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Các vấn đề xã hội; Khoa học công nghệ và môi trường; Đối ngoại.

Như Trang