Không tính đất vào giá trị doanh nghiệp giao bán
Các Website khác - 17/12/2005

Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ban hành Quy chế bán đấu giá công ty nhà nước. Theo đó, giá khởi điểm để bán đấu giá không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, kể cả trường hợp doanh nghiệp đã được Nhà nước giao đất (đã nộp tiền sử dụng đất).

Sau khi mua doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước được lựa chọn hình thức giao đất hay thuê đất, nhà đầu tư nước ngoài được thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Mức giá thuê đất, giao đất do ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định.

Doanh nghiệp có tổng giá trị tài sản sau khi xác định lại dưới 30 tỷ đồng sẽ được đấu giá công khai tại các tổ chức có chức năng và năng lực bán đấu giá. Trường hợp tổng giá trị tài sản từ 30 tỷ đồng trở lên sẽ đấu giá công khai tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Quy chế cũng nêu rõ việc bán đấu giá doanh nghiệp phải công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

V.P.