Chưa giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng
Các Website khác - 20/11/2005
Chưa giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng

* Ngày 19.11 Quốc hội đã thông qua 2 nghị quyết, 3 luật.
* Sẽ thử nghiệm để đại biểu Quốc hội thực hiện giám sát chéo.Chủ nhiệm Uỷ ban
KH-CN-MT của
Quốc hội, Hồ Đức Việt
đọc Báo cáo giải trình,
tiếp thu về dự án Luật
sở hữu trí tuệ.

Về luật Phòng chống tham nhũng sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này (kỳ họp thứ 8) và có hiệu lực từ ngày 1.6.2006, tại phiên họp ngày 19.11 các ĐB đề nghị đưa việc giám sát thực hiện phòng chống tham nhũng vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2006. Nhưng UB Thường vụ Quốc hội đề nghị không đưa nội dung này vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2006 mà sẽ đề nghị Chính phủ báo cáo với Quốc hội về tình hình thực hiện phòng chống tham nhũng từ sau kỳ họp này đến kỳ họp thứ 10.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề nghị các đoàn ĐB tiến hành giám sát chéo (giữa tỉnh này với tỉnh khác). Nhận định của UB Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là một ý tưởng mới với hy vọng khắc phục được sự né tránh, ngại va chạm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ĐB kiêm nhiệm,
thực hiện quyền của ĐB Quốc hội được giám sát không giới hạn trong địa bàn ứng cử. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý để đoàn ĐB Quốc hội địa phương này tổ chức giám sát ở địa phương khác hiện còn chưa đầy đủ. Vì vậy UB Thường vụ Quốc hội chỉ ghi nhận ý kiến này của ĐB Quốc hội và đề nghị cần có thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2006. Theo đó, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai. Tại kỳ họp thứ 10 giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình trồng mới 5 triệu hécta rừng và nhiều chương trình, mục tiêu quan trọng khác...

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005, UB Thường vụ Quốc hội đánh giá: Một số văn bản luật, pháp lệnh sau khi ban hành đã chậm đi vào cuộc sống. Đối với các dự án Bộ luật Thi hành án và Luật Phòng chống HIV/AIDS, UB Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến ĐB Quốc hội chưa thông qua dự án Bộ luật Thi hành án vào kỳ họp thứ 9 (năm 2006) mà tiếp tục chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Về dự án Luật Đăng ký bất động sản, UB Thường vụ quốc hội đề nghị Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10. Theo nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006, tại kỳ họp thứ 9 (dự kiến tháng 5. 2006) chính thức thông qua 11 dự án luật, 1 dự án nghị quyết, trong đó có dự án Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội...Chính thức trình Quốc hội cho ý kiến 13 dự án luật, trong đó có Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Luật Dạy nghề; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ( liên quan đến đình công và giải quyết đình công).... Cùng ngày Quốc hội đã biểu quyết thông qua các dự án luật: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi ), Luật Giao dịch điện tử, Luật Sở hữu trí tuệ. Đ.L.T