Tiêu chuẩn cử cán bộ, công chức đi đào tạo ở nước ngoài
Các Website khác - 26/10/2005
Hỏi: Ðề nghị cho biết những tiêu chuẩn để cử cán bộ, công chức đi đào tạo ở nước ngoài?
Trả lời: Quyết định số 104/2005/QÐ-BNV ngày 3-10-2005 của Bộ Nội vụ ban hành kèm Quy chế quy định điều kiện cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước.

- Trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. Phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần đoàn kết, hợp tác, tinh thần trách nhiệm trước cơ quan nhà nước.

- Có trình độ chuyên môn phù hợp nội dung, chương trình của khóa đào tạo, bồi dưỡng, có khả năng tiếp thu kiến thức phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ của cơ quan.

- Ðối với đối tượng trong diện quy hoạch nguồn, nam không quá 45 tuổi, nữ không quá 40 tuổi, có thời gian công tác trong ngành ít nhất ba năm trở lên.

- Không cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài vì mục đích giải quyết chế độ chính sách và những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật, đối tượng bị điều tra, kiểm tra và những người không bảo đảm sức khỏe để học tập.

- Ðối với các khóa đào tạo cán bộ, công chức dài hạn ở nước ngoài, tiêu chuẩn và quy trình tuyển chọn do Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định cho phù hợp đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của các Bộ ngành, địa phương.

NGUYỄN HÒA
(Bộ Nội vụ)

----------------------

Ðăng ký đổi tên hợp tác xã

Hỏi: Khi muốn đăng ký đổi tên hợp tác xã, chúng tôi cần phải làm những thủ tục gì?

Trả lời: Nghị định số 87/2005/NÐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ quy định việc đăng ký đổi tên hợp tác xã (HTX) như sau:

- Khi đổi tên, HTX gửi thông báo đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX. Nội dung thông báo gồm có:

+ Tên hiện tại của HTX, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Ðịa chỉ trụ sở chính của HTX;

+ Tên dự kiến thay đổi;

+ Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của HTX. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Ðại hội xã viên về việc đổi tên HTX.

- Kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận và thực hiện đăng ký đổi tên cho HTX trong thời hạn bảy ngày (ngày làm việc), nếu tên dự kiến thay đổi của HTX không trái với quy định về đặt tên HTX.

- Trường hợp tên của HTX trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của HTX đã đăng ký thì trong thời hạn bảy ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho HTX biết đồng thời hướng dẫn HTX chọn tên khác. Sau khi HTX thực hiện đúng các yêu cầu trên, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi tên cho HTX.

- Việc thay đổi tên của HTX không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của HTX.

Luật gia Ðào Văn