Đồng Nai: Người cai nghiện xong được vay vốn làm ăn
Các Website khác - 01/08/2004

Tỉnh đang thực hiện chủ trương hỗ trợ vốn vay ưu đãi thông qua doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh để tạo việc làm cho người sau cai nghiện, với mức cho vay ít nhất là 5 triệu đồng/người.

Thực hiện đề án quản lý người nghiện hút ma túy tại xã, phường, toàn tỉnh đã giảm số người tái nghiện sau cai từ trên 90% (năm 2000) xuống còn 62%. Góp phần giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại gia đình, xã, phường, trong số 490 người nghiện ma túy hoàn lương đang được quản lý giáo dục tại cơ sở, đã có 130 người được vay vốn, giải quyết việc làm với số tiền gần 200 triệu đồng.

N.Hoàng