Quy định mới về tổ chức giới thiệu việc làm
Các Website khác - 09/06/2008
Ngày 5-6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28-2-2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 
 
 Theo quy định mới: Doanh nghiệp sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động Giới thiệu việc làm vô thời hạn nếu vi phạm (ảnh minh hoạ)
Theo Nghị định sửa đổi, Trung tâm giới thiệu việc làm có tối đa không quá 2 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc; không quá 4 phòng chuyên môn và 2 phòng phục vụ. Đối với các Trung tâm hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành phố có quy mô dân số, lực lượng lao động lớn, các Trung tâm có tính chất đặc biệt, số lượng Phó Giám đốc và số lượng phòng có thể nhiều hơn quy định này và do cơ quan có thẩm quyền thành lập Trung tâm quyết định.
Tại khoản 6 Điều 9 (sửa đổi, bổ sung), Trung tâm sẽ được giao quyền tự chủ về tài chính  theo quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần cho phí hoạt động và được miễn thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành (trước đây chỉ được giao quyền chủ động).
 
Một điểm mới nữa là, trước đây Trung tâm chỉ theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian 1 năm đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động đủ 12 tháng trở lên thì nay quy định từ 12 -36 tháng, hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động đối với người ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng thì nay quy định rõ là hợp đồng mùa vụ hoặc theo 1 công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
Nghị định sửa đổi quy định: Người lao động do Trung tâm giới thiệu việc làm khi bị mất việc làm phải thông báo cho Trung tâm biết để Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sử dụng dịch vụ tìm việc làm mới.
Ngoài ra, Nghị định 19/2005/NĐ-CP chỉ quy định 2 hình thức xử phạt doanh nghiệp là thu hồi ngay giấy phép hoạt động hoặc chấm dứt ngay hoạt động, nay Nghị định mới quy định 3 hình thức: doanh nghiệp sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm có thời hạn, vô thời hạn và chấm dứt hoạt động.
T.A