phê duyệt dự án Phòng lây nhiễm HIV tại Việt Nam
Các Website khác - 02/05/2003

Thủ tướng Phan Văn Khải vừa phê duyệt dự án Phòng lây nhiễm HIV tại Việt Nam, do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ bằng nguồn vốn ủy thác của Bộ Phát triển quốc tế Anh. Dự án sẽ góp phần hạn chế và ngăn chặn sự lan tràn đại dịch HIV/AIDS ở nước ta, khống chế tỷ lệ mắc HIV trong dân cư trưởng thành ở mức dưới 1% vào năm 2007.

Một số giải pháp hướng tới mục tiêu này: xây dựng các mô hình can thiệp trực tiếp làm giảm lây lan HIV trong các nhóm hành vi nguy cơ cao, nâng cao năng lực cho cán bộ phòng chống AIDS các cấp, tăng cường các hoạt động giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS.