500 xã thí điểm dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND
Các Website khác - 18/08/2008

 

Tại các xã thí điểm, người dân sẽ bầu trực tiếp người lãnh đạo tại địa phương mình. (Ảnh: Danang.gov.vn).

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hoàn chỉnh thành Đề án về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đảm bảo tiến độ trình các cơ quan có thẩm quyền. Giao Bộ Nội vụ thành lập Ban Soạn thảo gồm đại diện của nhiều cơ quan chức năng để xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc cho phép thực hiện thí điểm.

Đề án cần tập trung làm rõ sự cần thiết, mục đích và yêu cầu của việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Cùng đó, cần nhấn mạnh yêu cầu về bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và đề xuất được áp dụng những quy định thí điểm có khác với Hiến pháp, các luật về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Đề án cũng cần bám sát tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X, lồng ghép trong Đề án nội dung thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và thực hiện chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp trên, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong trường hợp không tổ chức Hội đồng nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền nông thôn và chính quyền đô thị.

Kim Tân