Cấm bán nhà trên giấy
Các Website khác - 07/01/2006

Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ban hành Nghị định 02 về Quy chế Khu đô thị mới. Theo đó, Nhà nước nghiêm cấm việc sử dụng dự án nhà ở chưa triển khai đầu tư để huy động, chiếm dụng vốn của người mua nhà dưới mọi hình thức.

Bán nhà khu đô thị mới phải công khai. Ảnh: A.T.

Dự án khu đô thị mới có quy mô chiếm đất từ 50 ha trở lên. Quy hoạch xây dựng đô thị phải được phân chia thành các khu vực có quy mô và chức năng thuận lợi cho việc phát triển các dự án khu đô thị mới; trong đó, có dành tỷ lệ diện tích để xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp và đối tượng chính sách.

Để tạo quỹ đất phát triển các dự án khu đô thị mới, ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thành lập tổ chức phát triển quỹ đất đô thị để làm cơ sở thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất mà chủ đầu tư không triển khai thực hiện hoặc tiến độ thực hiện dự án chậm quá 24 tháng so với phê duyệt, Nhà nước sẽ thu hồi toàn bộ hay từng phần đất đã giao, cho thuê.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đầu tư và phát triển các dự án khu đô thị mới, cung cấp các thông tin miễn phí phục vụ cho việc lập dự án đầu tư phát triển các dự án khu đô thị mới. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải có đăng ký kinh doanh về đầu tư kinh doanh bất động sản và có vốn đầu tư không nhỏ hơn 20% tổng mức đầu tư dự án.

Sau khi công trình hoàn thành, việc bán và cho thuê phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, địa điểm, phương thức, thủ tục, điều kiện, giá cả. Công trình được bảo hành với thời gian ít nhất 12 tháng. Dự án khu đô thị mới hoặc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải tổ chức dịch vụ quản lý nhà chung cư, đảm bảo nhu cầu của người dân đến ở cho đến khi chuyển giao các dịch vụ đó cho tổ chức, doanh nghiệp chuyên nghiệp thực hiện.

Phong Lan