Luật Đầu tư được sửa đổi thông thoáng hơn
Các Website khác - 29/11/2005

Sáng nay, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu. Tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhiều quy định trong 2 bộ luật đã được sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Luật Đầu tư quy định trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách, nhà đầu tư tiếp tục được hưởng các quyền và ưu đãi, được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế, được điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án và được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết.

Quy định về đăng ký đầu tư cũng được sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi. Cụ thể, dự án trong nước có quy mô vốn dưới 15 tỷ đồng và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký. Dự án có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng, nhà đầu tư đăng ký theo mẫu tại cơ quan quản lý cấp tỉnh. Dự án trên 300 tỷ đồng thì phải thẩm định đầu tư, tuy nhiên thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Về giấy chứng nhận đầu tư, cấp riêng đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực có điều điện, dự án có quy mô vốn 300 tỷ đồng trở lên, chứ không ghép chung nội dung đầu tư và nội dung đăng ký kinh doanh vào một giấy. Trường hợp dự án đầu tư có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng thuộc diện chỉ đăng ký đầu tư nếu có yêu cầu thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, vẫn áp dụng chung một giấy như hiện hành, nhưng thay tên "Giấy phép đầu tư" bằng "Giấy chứng nhận đầu tư". Luật Đầu tư có hiệu lực từ 1/7/2006.

Với Luật Đấu thầu, sau nhiều tranh cãi, cuối cùng Quốc hội quyết định những gói thầu thuộc dự án có vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển thì phải lựa chọn nhà thầu theo quy định của luật. Người phê duyệt kế hoạch đấu thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Luật có hiệu lực từ ngày 1/4/2006

Việt Phong