Ra mắt Cục Điều tiết điện lực
Các Website khác - 22/12/2005

Từ 22/12, Cục Điều tiết điện lực chính thức hoạt động với chức năng tham gia xây dựng biểu giá bán lẻ điện để Bộ trưởng Công nghiệp xem xét, trình Thủ tướng quyết định. Đây cũng là cơ quan thực hiện chức năng điều tiết hoạt động điện lực và thị trường điện lực góp phần cung cấp điện an toàn ổn định.

Bộ Công nghiệp cho biết biểu giá điện bán lẻ đã cơ bản xây dựng xong. Cục Điều tiết điện lực sẽ tổ chức lấy ý kiến các cơ quan tổ chức có liên quan báo cáo Bộ trưởng Công nghiệp xem xét trình Thủ tướng quyết định và tổ chức thực hiện sau khi được duyệt.

Cục sẽ tham mưu cho Bộ trưởng Công nghiệp ban hành các quy định về điều kiện trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, các loại phí liên quan đến hoạt động của thị trường, khung giá phát, bán buôn điện.

Trong tình hình nhu cầu sử dụng điện tăng 15-16%/năm như hiện nay, Cục sẽ theo dõi biến động nhu cầu để đề xuất các giải pháp đảm bảo cân bằng cung cầu điện. Nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty điện lực VN Đặng Hùng được bổ nhiệm làm Cục trưởng.

V.P.