Gửi trả lại tiền ra nước ngoài
Các Website khác - 01/12/2005

"Cách đây một năm, gia đình gửi về cho tôi 100.000 euro qua ngân hàng. Sử dụng chỉ hết một nửa, số còn lại tôi gửi trả qua Pháp cho gia đình, nhưng không được. Ngân hàng giải thích, chủ trương của nhà nước hiện chưa cho chuyển số tiền lớn ra nước ngoài. Xin ông giải thích rõ về quy định này". Bạn đọc Vân

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định của Chính phủ 131/2005/NĐ-CP ngày 18/10 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về
quản lý ngoại hối, việc chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước
ngoài trong các giao dịch vãng lai được quy định như sau:

1. Người không cư trú và người cư trú được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các nhu cầu thanh toán vãng lai hợp pháp
không phải xuất trình các chứng từ liên quan đến việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước Việt Nam.

2. Người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ được chuyển ra nước ngoài khi có nhu cầu. Trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ tại Ngân hàng được phép để chuyển ra nước ngoài.

3. Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để sử dụng cho các nhu cầu hợp pháp như: du lịch, học tập, chữa bệnh, trợ cấp khó khăn, thừa kế và định
cư theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, giải quyết các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ vượt quá hạn mức (nếu có) trên cơ sở xem xét các hồ sơ, giấy tờ chứng minh sự cần thiết của giao dịch.

Để chuyển được số tiền 50.000 euro về Pháp, bạn cần liên hệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) để đề nghị được giải quyết (kèm theo đơn, bạn cần xuất trình các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc nhận và chuyển số tiền nói trên ra
nước ngoài.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Văn phòng Luật sư Hồng Hà
Số 8 Đình Ngang, Hà Nội