Hối hận muộn màng
Các Website khác - 02/12/2005
SEA GAMES TRANH HÙNG
Hối hận muộn màng

Bùi Hàn Sỹ
Lại nói khi Lưu Bị nhận Lưu Phong làm con nuôi, đưa về ra mắt Quan Vũ thì Vũ tỏ vẻ không bằng lòng. Bởi thế khi Quan Vũ bị Đông Ngô vây khốn ở Mạch Thành, Lưu Phong đã không cứu. Lưu Bị nổi giận muốn trị tội đứa con "tò vò" thì Khổng Minh khuyên chớ nóng vội, trước hết hãy sai Phong đi đánh Từ Hoảng đã. Phong dẫn 5 vạn binh mã lên đường.

Từ Hoảng không đánh ngay mà sai sứ giả mang thư đến xui Lưu Phong nên hàng để tránh bị hỏi tội. Phong đã xé thư, chém sứ giả và ra huyết chiến với Từ Hoảng. Phong thua to, về Thành Đô ra mắt lưu bị. Bị hạch tội: "Sao khi thúc phụ (tức Quan Vũ) bị khốn, mày không đi cứu?". Phong thưa: "tại Mạnh Đạt xui con". Bị mắng rằng: "Mày ăn cơm ai, mặc áo ai, mà lại nghe người ngoài xúi bẩy". Nói rồi quát võ sĩ lôi Lưu Phong ra chém. Một lát sau võ sĩ mang đầu Lưu Phong vào. Nhìn cái đầu đang ròng ròng máu, nghĩ đến chuyện Lưu Phong xé thư, chém sứ không chịu hàng Từ Hoảng, Lưu Bị cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng tiếc thay đã quá muộn màng...

Trở lại chuyện các trọng tài tại SEA Games 23 ép các VĐV đội khách, trong đó có Việt Nam, có nhiều vị nghĩ lại đã tỏ ra hối hận. Bởi thế, trong các ngày cuối, các VĐV ta đã "dễ thở" hơn, kể các trường hợp "đụng" với VĐV nước chủ nhà. Dĩ nhiên, vẫn còn những "tiểu xảo" này khác, nhưng không đến độ "đổi trắng thay đen" như trước. Thôi thì thà muộn còn hơn không. Riêng chuyện chiếc HCV 1.500m nam của Nguyễn Đình Cương bị các trọng tài tước lại, theo tiến sĩ điền kinh Đoàn Thao - nguyên Phó Chủ nhiệm UBTDTT cho rằng: "Luật điền kinh quốc tế quy định, VĐV nào phạm quy thì chỉ VĐV đó chịu trách nhiệm. Ơ đây VĐV Lê Văn Dương có lỗi, nhưng lại tước HC của VĐV Nguyễn Đình Cương là không đúng luật. Tuy nhiên, tại sân chơi ĐNAÁ, có "lệ" riêng, nên chúng ta phải chấp nhận thôi!". Bởi thế mới có thơ rằng:

- Quýt làm cam chịu thường tình.
Phải trả giá mới thông minh nhiều điều.


Muốn biết VĐV Lê Văn Dương có bị phê bình, khiển trách hay không, xin chờ hồi sau sẽ rõ.