Tiền sử nghiện rượu gây thêm khó khăn về nhận thức cho bệnh nhân HIV/AIDS
Các Website khác - 29/09/2004

Trong một công bố kết quả nghiên cứu mớI đây, BS. Robert Born Stein, Giáo sư tâm thần học, tâm lý học và thần kinh học thuộc trường ĐạI học Y khoa  Ohio (Mỹ) cho biết, các bệnh nhân HIV/AIDS có tiền sử hoặc đang tiếp tục nghiện rượu (HAA) thường có nguy cơ cao về rốI loạn nhận thức so vớI những bệnh nhân không có HAA. Trong khi ở những ngườI nghiện rượu không nhiễm HIV và mớI cai được ngườI ta lạI không thấy có sự rốI loạn chức năng nhận thức một cách rõ rệt. Như vậy, tiền sử nghiện rượu cộng vớI nhiễm HIV đã tạo ra các tác động thần kinh ở bệnh nhân.

V.K(Theo AIDS Weekly)