Đến năm 2010, giảm hơn 2/3 số hộ nghèo
Các Website khác - 14/01/2006
Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) với một trong những mục tiêu chính là giảm hơn 2/3 số hộ nghèo ở các vùng này, còn các hộ thoát nghèo sẽ có thu nhập bình quân đầu người hơn 3,5 triệu đồng/năm vào năm 2010.

Ngoài ra, chương trình còn hướng tới một số mục tiêu khác như phấn đấu hơn 80% xã có đường giao thông cho xe cơ giới từ trung tâm xã đến tất cả thôn, bản; 100% xã có đủ trường, lớp học kiên cố; 100% xã có trạm y tế kiên cố; hơn 80% số hộ có nước sinh hoạt hợp vệ sinh và được sử dụng điện sinh hoạt; hơn 95% số học sinh tiểu học, 75% học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi đến trường.

Nội dung chính của chương trình là hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế của cán bộ cơ sở; trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật của người dân.

Nguồn vốn thực hiện chương trình được lấy từ Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hàng năm; và huy động đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010:

Hộ nghèo ở khu vực nông thôn được xác định là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2,4 triệu đồng/người/năm) trở xuống.

Ở khu vực thành thị, những hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (3,12 triệu đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

Chuẩn nghèo mới này cao gấp hai lần so với chuẩn nghèo cũ. Nếu tính theo chuẩn nghèo mới, tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta sẽ tăng từ 7% lên khoảng 22%. Như vậy cả nước sẽ có trên 4 triệu hộ nghèo, trong đó phần lớn tập trung ở nông thôn và miền núi.