Hồng Kông muốn Liên Hợp Quốc dùng chữ Hoa cổ
Các Website khác - 23/05/2006
Hồng Kông muốn Liên Hợp Quốc dùng chữ Hoa cổ

(AFP) Hơn 150.000 người dân đặc khu hành chính Hồng Kông đã ký vào bản đề nghị Liên Hợp Quốc sử dụng chữ Hoa cổ trong các văn bản chính thức. Vào thập niên 1950, Trung Quốc tạo ra hệ thống chữ viết giản hoá để dễ phổ cập giáo dục và hệ thống này được Liên Hợp Quốc áp dụng vào thập niên 1970. Tuy nhiên, ở Hồng Kông người ta vẫn dùng lối viết cũ. T.A