Một số văn băn liên quan đến HIV
Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Trang 4
▪  NGHỊ ĐỊNH Số: 113/2008/NĐ-CP VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TRẠI GIAM

Đối với phạm nhân bị nhiễm HIV/AIDS, việc chăm sóc và điều trị thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Giám thị trại giam phải thông báo những trường hợp bị bệnh nặng cho nhân thân hoặc đại diện hợp pháp của người đó biết để phối hợp chăm sóc, điều trị phạm nhân. Căn cứ vào kết luận phân loại sức khỏe của y tế trại giam, Giám thị trại giam bố trí chế độ lao động, học tập đối với từng phạm nhân cho phù hợp

▪  BÁO CÁO Số: 899/BC-BYT VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III/2008

Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 1296/QĐ-VPCP VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VÀ CÁC PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Theo dõi các lĩnh vực: khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, môi trường, lao động, công nghệ thông tin, báo chí; dân số, kế hoạch hóa gia đình; thể dục thể thao; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy, mại dâm

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 1466/QĐ-TTg DANH MỤC CHI TIẾT CÁC LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY MÔ, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG

Bệnh viện chuyên khoa (kể cả cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người tàn tật, trẻ em, người già, người bị bệnh tâm thần, HIV/AIDS, phong): quy mô từ 21 giường bệnh trở lên; Riêng đối với các cơ sở tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng phải có quy mô từ 50 giường bệnh trở lên

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 2412/QĐ-BGDĐT PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 61/2007/NQ-CP NGÀY 07/12/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2008/QĐ-TTG NGÀY 12/3/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Cần tập trung vào các nội dung cơ bản như quyền và nghĩa vụ của công dân; lý luận cơ bản về pháp luật phục vụ cho việc tìm hiểu và thực hiện pháp luật. Chú trọng PBGDPL về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV – AIDS, bảo vệ môi trường, quy chế thi cử và các quy định cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp từng cấp học và trình độ đào tạo.

▪  CHỈ THỊ Số: 03/2008/CT-UBND VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Rà soát các chỉ tiêu về văn hoá – xã hội của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010, trên cơ sở đó thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu trong phát triển kinh tế gắn với sự tiến bộ và công bằng xã hội, đặc biệt là quan tâm cải thiện điều kiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, có cơ chế chính sách ưu đãi hơn cho các hộ nghèo, người có thu nhập thấp, vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó khăn

▪  THÔNG TƯ Số: 01/2008/TT-BYT HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH Y TẾ

Số lượng và phân bổ cờ thi đua của Bộ Y tế:-Hệ Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS: Tối đa không quá 15 cờ

▪  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2004/QĐ-TTG NGÀY 12/02/2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG TRẺ EM LANG THANG, TRẺ EM BỊ XÂM PHẠM TÌNH DỤC VÀ TRẺ EM PHẢI LAO ĐỘNG NẶNG NHỌC, TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM GIAI ĐOẠN 2004-2010

Đối với trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm mà mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị bỏ rơi, bị mất nguồn nuôi dưỡng; hoặc mồ côi cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; hoặc có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; hoặc nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo được xem xét tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

▪  THÔNG TƯ Số: 01/2006/TT-DSGĐTE HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HẬU CẦN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRÁNH THAI

Định mức cho mỗi cặp vợ chồng sử dụng liên tục trong năm: bao cao su là 100 chiếc; thuốc viên uống là 13 vỉ. Đối với người mới sử dụng bao cao su và thuốc viên uống thì tính theo số tháng thực hiện trong năm. Định mức cho triệt sản nam là 20 chiếc bao cao su/trường hợp

▪  LUẬT Số: 03/2007/QH12 PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Việc phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này

▪  CHỈ THỊ Số: 54/2005/CT-TW VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trên thế giới, HIV/AIDS đã trở thành đại dịch và là mối hiểm họa đối với nhân loại. Nhận thấy tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS, ngày 11-3-1995, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) đã ban hành Chỉ thị số 52-CT/TW về lãnh đạo công tác phòng, chống AIDS. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, công tác phòng, chống HIV/AIDS đã thu được những kết quả nhất định, kiềm chế được tốc độ gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 58/2007/QĐ-UBND VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN 4 TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 4 có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn quận

▪  QUYẾT ĐỊNH Số: 60/2007/QĐ-TTg VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

Thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS để hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS khám, chữa bệnh

▪  THÔNG TƯ Số: 60/2008/TT-BTC HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN QUỐC GIA VÀ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM Ở CÁC CẤP

Chi hội nghị sơ kết, tổng kết và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm. Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

▪  LUẬT Số: 64/2006/QH11 PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)

Luật này quy định các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; việc chăm sóc, điều trị, hỗ trợ người nhiễm HIV và các điều kiện bảo đảm thực hiện biện pháp phòng, chống HIV/AIDS

▪  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 68/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ KINH PHÍ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2005/QĐ-TTG NGÀY 25/3/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHĂM SÓC TRẺ EM MỒ CÔI KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, TRẺ EM TÀN TẬT NẶNG, TRẺ EM LÀ NẠN NHÂN CỦA CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC VÀ TRẺ EM NHIỄM HIV/AIDS DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2005-2010

Thông tư liên tịch số 08/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 23/1/2006 hướng dẫn kinh phí thực hiện Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005-2010”

▪  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 147/2007/TTLT-BTC-BYT HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2006-2010

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 bao gồm 10 dự án được quy định tại Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ

▪  QUYẾT ĐỊNH Số:110/2007/QĐ-UBND VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN 8 TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 8 có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn quận

▪  BÁO CÁO Số: 1212/BC-BYT VỀ CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 11 NĂM 2008

Trong tháng, Bộ Y tế đã triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS như: Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

▪  BÁO CÁO Số: 582/BC-BYT VỀ CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 6 NĂM 2008

Tích luỹ từ ca đầu tiên đến nay, số trường hợp nhiễm HIV là 147.886, số trường hợp AIDS 31.411 trong đó tử vong 17.840 trường hợp. Số liệu của tháng 6/2008 như sau