Một số văn băn liên quan đến HIV
Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Trang 5
▪  THÔNG BÁO Số: 303/TB-VPCP Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ TRÙ, PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Ngày 08 tháng 10 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì cuộc họp về dự trù, phân bổ và sử dụng kinh phí trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy