Bộ trưởng trực tiếp gặp dân ít nhất một lần trong quý
Các Website khác - 23/12/2005

Thủ tướng vừa ký quyết định ban hành Quy chế làm việc mẫu của bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ. Theo đó, các bộ trưởng phải bố trí lịch tiếp công dân. Ít nhất mỗi quý, người đứng đầu ngành phải bố trí một buổi để trực tiếp gặp gỡ dân.

Tuỳ theo yêu cầu của công việc, các bộ trưởng bố trí số lần tiếp dân trong tháng. Nếu dân có khiếu nại, tố cáo, bộ trưởng phải chỉ đạo thanh tra, văn phòng và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kịp thời giải quyết theo thẩm quyền. Bộ trưởng phải trân trọng lắng nghe ý kiến của công dân để cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác.

Văn phòng phải bố trí phục vụ công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan bộ ở Hà Nội và TP HCM (nếu có); thông báo kịp thời cho thanh tra bộ khi có công dân đến yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo quy chế trên, bộ trưởng phải phân công một thứ trưởng làm nhiệm vụ thứ trưởng thường trực, giúp bộ trưởng điều hành công việc chung. Sáu tháng một lần, bộ trưởng hoặc thứ trưởng được uỷ quyền làm việc với Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan bộ để thông báo những chủ trương công tác và lắng nghe ý kiến đóng góp.

Quy chế làm việc mẫu của bộ, cơ quan ngang bộ quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của bộ, cơ quan ngang bộ.

Việt Anh