Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Các Website khác - 31/03/2006
BCH T.Ư Ðảng trân trọng cảm ơn, tiếp thu tối đa những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và xác đáng góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội X của Ðảng. Ðồng thời, cũng kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ những ý kiến sai trái, chống đối. Một trong những loại ý kiến đó là phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta.
Họ nói rằng, Liên Xô và nhiều nước đã từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa từ lâu rồi mà sao nước ta cứ nhắm mắt đi theo con đường cũ (?).

Phải nói ngay rằng, Ðảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và phát triển không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân và toàn dân tộc Việt Nam. Trong sự nghiệp cách mạng, nhân dân cần có Ðảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường đi lên CNXH là tất yếu, khách quan mà 76 năm qua, thực tiễn lịch sử đã chứng minh.

Trước khi Ðảng ra đời, dân tộc Việt Nam, nhất là nhân dân lao động bị chủ nghĩa tư bản thực dân Pháp và chế độ phong kiến thống trị, bị áp bức và bóc lột nặng nề. Các phong trào yêu nước, kháng chiến của nhân dân ta từ bắc đến nam đều bị dìm trong bể máu. Nước mất, nhà tan vì không có đường lối cứu nước, cứu nhà đúng đắn.

Tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Người đã sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam để dẫn dắt, lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc là hai nhiệm vụ không thể tách rời.

Sau khi cách mạng giải phóng dân tộc thành công, nhân dân ta xây dựng nhà nước của mình và thực hiện bước quá độ đi lên xây dựng CNXH, thực hiện những nhiệm vụ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hơn nửa thế kỷ, 20 năm kể từ khi miền bắc được giải phóng và hơn 30 năm cả nước thống nhất, công cuộc xây dựng đất nước theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã giành được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Sau 20 năm đổi mới, với sự tìm tòi đầy sáng tạo, con đường đi lên CNXH ở đất nước ta ngày càng rõ hơn cả về nhận thức và thực tế.

Nếu bất kỳ ai có hiểu biết về CNXH và mô hình CNXH kiểu cũ (mà như họ nói là Liên Xô và các nước XHCN Ðông Âu trước đây) thì không thể nói một cách hồ đồ, rằng chúng ta "nhắm mắt đi theo con đường cũ".

Nhân đây, cũng nêu lên một thực tế khách quan là, khi Liên Xô và các nước XHCN Ðông Âu tan vỡ, trong Ðảng và xã hội ta có những người băn khoăn, dao động về con đường đi lên CNXH và mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Nỗi lo lớn nhất là cách mạng Việt Nam làm gì và làm như thế nào để trụ được trong cơn thử thách nghiệt ngã, hiểm nghèo này. Thành quả cách mạng của nhân dân ta, do Ðảng lãnh đạo trong hơn nửa thế kỷ, với bao hy sinh xương máu, mồ hôi, nước mắt sẽ ra sao. Liệu Ðảng Cộng sản Việt Nam có thể tự bảo vệ mình để lãnh đạo nhân dân ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, Ðảng ta kiên định tiến hành công cuộc đổi mới vì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn để đi tới thắng lợi.

Thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước 20 năm qua là bằng chứng sống động bác bỏ những toan tính của các phần tử chống đối, thù địch muốn Ðảng và dân tộc ta rời bỏ con đường đi lên CNXH, chia rẽ sự gắn bó giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân trong quá trình thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

Thực tế cũng chứng minh rằng, kiên định và phát triển con đường xã hội chủ nghĩa, "những thành tựu trong việc cụ thể hóa một con đường thích hợp quá độ lên CNXH không chỉ là tài sản vô giá của những người Cộng sản Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng và tin tưởng đối với những người Cộng sản và cách mạng trên toàn thế giới". (Alilốp - Việt Nam là biểu tượng của thế kỷ XX, báo Nhân Dân, ngày 20-9-2000, tr 5).

Mỗi khi Ðảng ta tiến hành Ðại hội toàn quốc bàn việc nước, việc dân, việc Ðảng thì những phần tử cơ hội, chống đối, được sự tiếp tay, giật dây của các thế lực thù địch ở bên ngoài, trắng trợn đòi Ðảng ta, nhân dân ta nên từ bỏ con đường đi lên CNXH. Dù cung bậc khác nhau, nhưng thủ đoạn, luận điệu của họ đều rất xảo quyệt, lắt léo.

Tuy nhiên, họ không đưa ra được mô hình xã hội mới mà chung quy chỉ cóp nhặt hình mẫu của các nước phương Tây mà họ gọi là "các nước dân chủ tự do". Xin dẫn ra đây ý kiến nhà khoa học người Mỹ Armen Baydoyan nói về tình hình các nước "dân chủ tự do" mà có người đã nói ở trên: "Chủ nghĩa tự do mới đã đánh vào trung tâm cũng như ngoại vi của các xã hội. Ở một nước giàu có như Mỹ có tới 32 triệu người có tuổi thọ trung bình dưới 60 tuổi; 40 triệu người không được chăm sóc về y tế, 45 triệu người đang sống dưới mức nghèo khổ; số người mù chữ lên tới 52 triệu người. Tương tự như vậy, ngay trong lòng châu Âu giàu có, có tới 50 triệu người nghèo và 18 triệu người thất nghiệp... Theo ước tính của Liên hợp quốc, có khoảng 80 triệu người (trong đó có 10 triệu người ở trung tâm các nước công nghiệp) bị suy dinh dưỡng trong 2 năm 1999-2001. Như vậy, các nước ở ngoại vi hoàn toàn bị tước đoạt quyền để phát triển và duy trì nền văn hóa dân tộc... ở trung tâm các nước công nghiệp, việc tư nhân hóa nhiều khu vực kinh tế công cộng cũng như tập trung về vốn và tài chính, trong số những người hưởng lợi đang ngày càng ít đi đã dẫn đến tình trạng không thể bảo vệ được về mặt xã hội".

Armen Baydoyan nhận xét: "Mặc dù đã có những giọt nước mắt cá sấu của những người theo chủ nghĩa tự do mới, nhưng CNTB cũng không thể tạo ra một xã hội công bằng và bình đẳng mà không đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của nó. Vì vậy, tất cả những lời nói của các nhà tư bản về việc thỏa mãn mọi nhu cầu cơ bản của con người và giải quyết các vấn đề muôn thuở liên quan đến nhân đạo, thực chất không có gì ngoại trừ đạo đức giả. Ðây cũng chính là lý do tại sao CNTB chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ giúp một nước khác phát triển". (Tạp chí Lý luận chính trị, số 3-2006, tr 85-86).

Có lẽ không cần bình luận thêm. Ðộng cơ và ý đồ xấu xa của các "nhà dân chủ" đó là, lợi dụng việc Ðảng ta lấy ý kiến toàn dân góp ý kiến xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội X của Ðảng, để bài bác, vu cáo và đòi Ðảng ta, nhân dân ta từ bỏ con đường đi lên CNXH. Sâu xa hơn, họ nhằm phủ định vai trò lãnh đạo của Ðảng ta, xóa bỏ thành tựu cách mạng của nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Ðảng trong hơn 76 năm qua.

TỪ tình hình thực tế hiện nay, trải nghiệm 76 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 20 năm lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, với bản lĩnh chính trị dày dạn và những bài học kinh nghiệm quý giá, Ðảng ta đã và đang lãnh đạo nhân dân ta kiên định con đường đi lên CNXH vì mục tiêu cao cả dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Những thế lực mưu toan ép buộc chúng ta thay đổi con đường đi lên CNXH nhất định sẽ thất bại thảm hại!

PHẠM VĂN KHÁNH