Ngân hàng sẽ quản lý tiền đầu tư chứng khoán
Các Website khác - 21/11/2007

Theo đó, nhà đầu tư phải mở tài khoản tiền tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn. Ngược lại, công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước danh sách các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ thành toán cho mình trong vòng 3 ngày sau khi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán với ngân hàng thương mại.

Đây là nội dung chính tại thông báo do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước gửi các công ty chứng khoán về việc thực hiện quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của người đầu tư theo quy định của Quyết định 27/2007/QĐ-BTC, ngày 20/11.

Theo Điều 32 Quyết định 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán, các công ty chứng khoán phải quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tách biệt khỏi tiền của chính công ty chứng khoán và không được trực tiếp nhận tiền giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư.

Nguyễn Hiền