Ngân hàng Nhà nước cũng chịu khoán chi
Các Website khác - 13/01/2006

Chính phủ áp dụng cơ chế khoán cho Ngân hàng Trung ương trong các khoản chi hoạt động nghiệp vụ, dịch vụ, khen thưởng, khấu hao tài sản cố định, đầu tư phát triển kỹ thuật nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng, trích lập dự phòng rủi ro...

Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cơ chế khoán và xác định mức khoán cụ thể đối với Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc lập kế hoạch thu, chi tài chính và tổ chức thực hiện chế độ tài chính của cơ quan mình. Bộ Tài chính có quyền thanh tra, kiểm tra hoạt động thu, chi tài chính của Ngân hàng Nhà nước.

Đó là nội dung chính trong Nghị định 07 do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ban hành hôm 10/1, về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước.

Cũng theo nghị định này, Ngân hàng Nhà nước không phải nộp các loại thuế đối với hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ Ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước được quản lý và sử dụng các loại vốn pháp định, vốn đi vay, tiền gửi của các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, được sử dụng tiền phát hành vào lưu thông để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia...

Mức vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước là 5.000 tỷ đồng. Việc thay đổi mức vốn pháp định này do Thủ tướng quyết định trên cơ sở đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Tài chính.

Các khoản thu chính của Ngân hàng Nhà nước gồm thu về nghiệp vụ tiền gửi, cấp tín dụng và đầu tư; thu về nghiệp vụ thị trường mở, mua, bán và giao dịch ngoại hối, dịch vụ thanh toán, thông tin và ngân quỹ. Ngoài ra, cơ quan này cũng có quyền thu phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

K.G.