Đại hội 17 Đảng cộng sản Trung Quốc bế mạc
Các Website khác - 22/10/2007
 Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 đã bế mạc ngày 21/10 sau 7 ngày làm việc với việc thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng cũng như quyết định một số vấn đề nhân sự cấp cao.

Đại hội 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua các Nghị quyết về Báo cáo của Ủy ban Trung ương khóa 16 của Đảng, về sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc, và về Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương.

Trước đó, Đại hội đã bầu Ủy ban Trung ương mới với 204 ủy viên chính thức, 167 ủy viên dự khuyết, bầu Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương khóa mới với 127 thành viên.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đánh giá Đại hội lần này đã "kế thừa quá khứ, mở ra tương lai, thực tế thiết thực, tiến hành một Đại hội đoàn kết, thắng lợi, phấn đấu tiến lên''.

Một trong những điểm quan trọng là tại Đại hội 17, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua việc sửa đổi Đảng.

Theo các chuyên gia về xây dựng đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội lần thứ 17 gồm 3 nội dung chính.

Nội dung thứ nhất là đưa những nhận thức mới nhất về thành quả mới của hệ thống lý luận "Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác" và "Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc" kể từ Đại hội Đảng 16 đến nay vào Điều lệ Đảng.

Thứ hai, đưa một loạt tư tưởng chiến lược và phương châm chỉ đạo lớn trong việc tăng cường xây dựng đảng kể từ Đại hội Đảng 16 đến nay vào Điều lệ Đảng.

Cuối cùng, đưa chế độ và biện pháp quan trọng được sáng tạo trong thực tiễn xây dựng đảng vào Điều lệ Đảng.

 

Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc thành công

Theo các chuyên gia xây dựng đảng của Trung Quốc, nội dung thứ nhất chủ yếu đề cập đến quan niệm phát triển khoa học và xã hội hài hòa; nội dung thứ hai chủ yếu nhấn mạnh xây dựng năng lực chấp chính và xây dựng tính tiên phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc; nội dung thứ ba đề cập đến vấn đề nhiệm kỳ của đại biểu đại hội và nội dung tập thể lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một điểm khác đáng chú ý là lần đầu tiên trong lịch sử, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề cập tới từ "tôn giáo" trong phần sửa đổi điều lệ Đảng.

Theo một nghị quyết về phần sửa đổi điều lệ đảng này, việc đưa các nguyên tắc và chính sách chỉ đạo của công tác tôn giáo vào điều lệ đảng là rất có lợi để hoàn thành công tác này.

Nghị quyết này còn cho rằng việc trên được thực hiện là nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình và nhiệm vụ mới

Vấn đề nhân sự cấp cao cũng đã được thông qua tại Đại hội 17.

Các vị trí chủ chốt như Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân (Chính hiệp) Giả Khánh Lâm, Ủy viên Bộ chính trị Lý Trường Xuân tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc khóa 17.

Một số gương mặt quan trọng khác như Phó Chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng, Phó Thủ tướng Ngô Nghi, Phó Thủ tướng Tăng Bồi Viêm,  Phó Chủ tịch Hội đồng quân ủy Trung ương Tào Cương Xuyên, Ủy viên Bộ Chính trị Ngô Quan Chính, Ủy viên Bộ chính trị La Cán không nằm trong danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa 17.

Trong phiên họp toàn thể đầu tiên ngày 22/10, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc khóa 17 sẽ bầu Bộ Chính trị và Ủy ban thường vụ Bộ chính trị. Ban chấp hành Trung ương là cơ quan có quyền đưa ra các quyết định chủ chốt của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, với nhiệm kỳ hoạt động 5 năm.

Cũng trong phiên bế mạc ngày 21/10, các đại biểu đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CCDI), gồm 127 thành viên, trong đó có 121 người là thành viên của Ủy ban này khóa 16.

Thùy Vân (tổng hợp)