Công và tư
Các Website khác - 14/01/2006
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Công và tư

Bùi Hàn Sĩ
Lại nói Từ Hoảng cướp được trại Tứ Chủng của quân Thục. Quan Bình, Liêu Hoá thua trận, chạy về trại lớn ra mắt Quan Vũ, Vũ nói: "Từ Hoảng là chỗ thân quen với ta. Ngày mai ra trận ta sẽ lấy lời phải chăng nói với hắn để hắn lui quân. Nếu hắn không nghe, ta sẽ chém chết để răn các tướng Tào khác". Dứt ba hồi trống trận, Từ Hoảng và Quan Vũ cùng ra ngựa. Hoảng nhổm người vái Quan Vũ và thưa rằng: "Nhớ khi xưa được Quan huynh dạy bảo cho nhiều điều bổ ích, đến giờ này vẫn không quên". Quan Vũ cũng ôn tồn nói rằng: "Ta với người là chỗ thân tình, không như đối với người khác. Vậy cớ sao ngươi lại đuổi đánh con ta dữ vậy?". Từ Hoảng quay lại nói với các tướng rằng: "Ai lấy được đầu Quan Vũ thì thưởng cho ngàn vàng!". Quan Vũ ngạc nhiên hỏi lại: "Sao vừa mới đấy với đây mà ngươi lại quay quắt làm vậy?". Hoảng đáp: "Lúc trước là việc tư, còn bây giờ là việc công. Không thể lấy tư để bỏ công được!".Quan Vũ nổi giận thúc ngựa vào đánh. Hai bên đánh nhau đến ngoài 80 hiệp mà vẫn chưa phân được thua...

Trở lại chuyện tiêu cực của bóng đá Việt Nam, trên trang nhất các tờ nhật báo, cứ mỗi hôm lại có thêm tin nóng hổi khởi tố trọng tài này, cầu thủ, huấn luyện, lãnh đạo nọ. Nhưng có lẽ chấn động nhất là tin Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố ông Đoàn Nguyên Đức vì tội hối lộ trọng tài. Mặc dù cũng trên các số báo đó, ông Đức có thanh minh (và cũng đã thanh minh nhiều lần trước đây) rằng đó chỉ là tiền "lì xì" cho trọng tài ăn Tết, đúng với truyền thống lễ nghi của dân tộc. Vả lại đội ông thua chứ có thắng đâu? Ai lại đi hối lộ để nhận lấy phần thua về mình. TTK LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cũng cho rằng: "Đại gia cho tiền là tuỳ hứng, xử khó lắm!". Tuy nhiên người viết những dòng này vẫn thấy cấn cá thế nào. Nói rõ hơn là chuyện công, tư cứ nhập nhà nhập nhằng, không tách bạch như ứng xử của Từ Hoảng với Quan Vũ, hai thứ đó rất rạch ròi.

Bởi thế mới có thơ rằng:
Có tiền mà chẳng biết tiêu
Nhắm mắt cho liều, rước hoạ vào thân.


Muốn biết sự việc của bầu Đức diễn tiến thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.