Những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Các Website khác - 19/11/2005
Những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhiều bạn đọc gửi thư đến toà soạn hỏi về các loại đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và trách nhiệm của người sử dụng đất trong việc kê khai đăng ký đất ở tại Hà Nội.

Trả lời:
Ngày 18.2.2005, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18.2.2005 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo quy định trên, các loại đất sau đây được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở:

Đất ở có đủ điều kiện theo quy định Điều 50 Luật Đất đai 2003; đất của hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất để xây dựng nhà ở; đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho tổ chức để xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên theo quy định của Luật Đất đai; đất ở, nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân được tái định cư giải phóng mặt bằng; đất của người trúng đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đấu giá quyền sử dụng đất ở; đất có nhà ở mua theo Nghị định 61/CP ngày 7.7.1994 của Chính phủ; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân mua của tổ chức được Nhà nước giao đất để kinh doanh nhà ở và nhà ở của hộ gia đình chính sách mua thuộc quỹ nhà của thành phố (kể cả nhà chung cư); đất khu nhà ở gia đình quân đội do Cục Quản lý nhà đất - xây dựng (Bộ Quốc phòng) thực hiện theo sự thống nhất giữa Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Quốc phòng; đất ở của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai, nhưng thực tế Nhà nước chưa quản lý và hộ gia đình, cá nhân đó vẫn đang quản lý, sử dụng, đã có quyết định giải quyết của Uỷ ban Nhân dân thành phố; đất ở thuộc các trường hợp là nhà cải tạo, nhà vắng chủ, nhà công tư hợp doanh, nhà người Hoa, nhà trên đất quản lý theo Thông tư 73/TTg ngày 7.7.1962 của Thủ tướng Chính phủ, đã có quyết định giải quyết của Uỷ ban Nhân dân thành phố; đất ở thuộc các trường hợp được xác lập quyền sở hữu nhà ở theo Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20.8.1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà được xác lập trước ngày 1.7.1991 và Quyết định số 41/2001/QĐ-UB ngày 15.6.2001 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người đang sử dụng đất của một trong các trường hợp nêu trên có trách nhiệm kê khai chính xác, kịp thời và đầy đủ nội dung theo quy định về kê khai đăng ký đất ở, nhà ở, đất có vườn, ao. Việc kê khai, đăng ký được thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất ở.

Luật sư Hạ Thị Hồ Hoa