Nghị định mới về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Các Website khác - 22/11/2005
Ngày 14-11-2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Nghị định quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước khi: Nhà nước cho thuê đất; chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất sang cho thuê đất; Nhà nước cho thuê mặt nước.
Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp sau: Hộ gia đình cá nhân: thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao trước ngày 1-1-1999 mà thời hạn sử dụng đất đã hết theo quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật Đất đai năm 2003; sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất từ ngày 1-1-1999 đến trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, trừ diện tích đất do chuyển quyền sử dụng đất; thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh: hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất không thu tiền sử dụng đất phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 82 Luật Đất đai năm 2003.

Tổ chức kinh tế thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê đất; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Doanh nghiệp nhà nước đã được giao đất không thuê tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối trước ngày 1-1-1999 phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Đất đai năm 2003. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và đã nộp tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả thuộc vốn ngân sách nhà nước; tổ chức kinh tế đã mua tài sản thanh lý, hóa giá, nhượng bán do phá sản, hết nhu cầu sử dụng gắn với đất chưa nộp tiền sử dụng đất được chuyển sang thuê đất. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quy định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước thu tiền thuê hàng năm hoặc thu tiền một lần cho cả thời gian thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê đất; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức phi chính phủ thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc; tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê mặt nước, mặt biển không thuộc các nhóm đất quy định tại Điều 13 Luật Đất đai năm 2003 để thực hiện dự án đầu tư.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế các quy định về ưu đãi tiền thuê đất quy định tại Nghị định 71/2001/NĐ-CP ngày 5-10-2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê. Những quy định trước đây về đơn giá thuê đất, thu tiền thuê đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ.

Theo Pháp luật Việt Nam